Detaljplan för del av Vislanda 30:1 (Dalvägen) i Vislanda

Förslag till detaljplan syftar till att möjliggöra nybyggnation av bostäder i form av flerbostadshus i två våningar.

Planområde

Planområdet ligger i den västra delen av Vislanda, ungefär 800m från Vislanda centrum. Området avgränsas i söder av Dalvägen och i väster av Sockenvägen. Servicehuset Björkliden är beläget norr om planområdet. Planområdet består av vegetation dominerad av björkträd.

Pågående steg

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2019-04-29 - 2019-05-24

Samrådsmöte hölls måndagen 13 maj; minnesanteckningar finns [här].

Nu sammanställs inkomna synpunkter.

Planprocessen