Detaljplan för del av Vislanda 30:1 (Dalvägen) i Vislanda

Förslag till detaljplan syftar till att möjliggöra nybyggnation av bostäder i form av flerbostadshus i två våningar.

Planområde

Planområdet ligger i den västra delen av Vislanda, ungefär 800m från Vislanda centrum. Området avgränsas i söder av Dalvägen och i väster av Sockenvägen. Servicehuset Björkliden är beläget norr om planområdet. Planområdet består av vegetation dominerad av björkträd.

Pågående steg

Planförslaget är utsänt för samråd under tiden 2019-04-29 - 2019-05-24

 Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Vislanda Bibliotek, Kungsgatan 1 samt på kommunens webbplats (denna sida).

Samrådsmöte hålls måndagen 13 maj kl. 18.00 i Vislandaskolans matsal Djupa Kajäng (Kungsgatan 1, Vislanda).

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 24 maj 2019 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnads-förvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till samhallsbyggnad@alvesta.se.

 

Planprocessen

Samrådshandlingar

Samrådsmöte hålls måndagen 13 maj kl. 18.00 i Vislandaskolans matsal Djupa Kajäng (Kungsgatan 1, Vislanda).

Samrådshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Bilaga: skuggstudie