Detaljplan för del av Vislanda 30:1 (Dalvägen) i Vislanda

Förslag till detaljplan syftar till att möjliggöra nybyggnation av bostäder i form av flerbostadshus i två våningar.

Planområde

Planområdet ligger i den västra delen av Vislanda, ungefär 800m från Vislanda centrum. Området avgränsas i söder av Dalvägen och i väster av Sockenvägen. Servicehuset Björkliden är beläget norr om planområdet. Planområdet består av vegetation dominerad av björkträd.

Pågående steg

Planförslaget är utställt för granskning under tiden 2019-09-10 - 2019-10-01. 

Planprocessen

Under granskningstiden kommer granskningshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Vislanda bibliotek, Kungsgatan 1 samt på kommunens webbplats (denna sida).

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 1 oktober 2019 till Alvesta kommun, Förvaltningen för samhällsplanering, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till samhallsbyggnad@alvesta.se

 

Granskningshandlingar

Eventuella synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2019-10-01.

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Bilaga: skuggstudie

 

Minnesanteckningar samrådsmöte 2019-05-13