Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Orrakullen etapp 2) i Alvesta tätort

Detaljplan för verksamhetsmark i västra Alvesta.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny verksamhetsmark i Alvesta tätort i ett läge med goda infrastrukturkopplingar. I området ska olika typer av verksamheter möjliggöras med anpassning och hänsyn till befintlig bebyggelse, natur och landskap.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner. I Fördjupad översiktsplanen för Alvesta tätort som antogs av Kommunfullmäktige 2017-11-28, § 10) är planområdet särskilt utpekat som verksamhetsområde.

Planförfarandet bedöms ske med ett utökat planförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

Pågående steg i processen

Ett planförslag var föremål för samråd under tiden 2020-10-09  -  2020-11-13. Inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse, tillhörande granskningshandlingarna.