Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Orrakullen etapp 2) i Alvesta tätort

Detaljplan för verksamhetsmark i västra Alvesta.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny verksamhetsmark i Alvesta tätort i ett läge med goda infrastrukturkopplingar. I området ska olika typer av verksamheter möjliggöras med anpassning och hänsyn till befintlig bebyggelse, natur och landskap.

Planförslaget följer översiktsplanens (2008) intentioner. I Fördjupad översiktsplanen för Alvesta tätort som antogs av Kommunfullmäktige 2017-11-28, § 10) är planområdet särskilt utpekat som verksamhetsområde.

Planförfarandet bedöms ske med ett utökat planförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

Pågående steg i processen

Planförslaget är utställt för granskning under tiden 2021-12-10 - 2022-01-10.

Under granskningstiden kommer granskningshandlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta samt på kommunens webbplats (denna sida), samt på biblioteketet i Alvesta, Allbogatan 17, Alvesta.

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 10 januari 2022 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till samhallsbyggnad@alvesta.se.

 

Ett planförslag var föremål för samråd under tiden 2020-10-09 – 2020-11-13. Inkomna synpunkter
sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse, tillhörande granskningshandlingarna.