Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Orrakullen etapp 2) i Alvesta tätort

Detaljplan för verksamhetsmark i västra Alvesta.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny verksamhetsmark i Alvesta tätort i ett läge med goda infrastrukturkopplingar. I området ska olika typer av verksamheter möjliggöras med anpassning och hänsyn till befintlig bebyggelse, natur och landskap.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner. I Fördjupad översiktsplanen för Alvesta tätort som antogs av Kommunfullmäktige 2017-11-28, § 10) är planområdet särskilt utpekat som verksamhetsområde.

Planförfarandet bedöms ske med ett utökat planförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

Pågående steg i processen

Planförslaget är ute för samråd under tiden 2020-10-09  -  2020-11-13. 

Öppet hus i kommunhusets entré, med möjlighet att ställa frågor, hålls 21 oktober 2020, med drop in kl. 13-19

Under samrådstiden finns samrådshandlingarna tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, på kommunens webbplats (denna sida), samt på Alvesta bibliotek.

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast 13 november 2020 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till samhallsbyggnad@alvesta.se