Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Orrakullen etapp 2) i Alvesta tätort

Detaljplan för verksamhetsmark i västra Alvesta.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny verksamhetsmark i Alvesta tätort i ett läge med goda infrastrukturkopplingar. I området ska olika typer av verksamheter möjliggöras med anpassning och hänsyn till befintlig bebyggelse, natur och landskap.

Planförslaget följer översiktsplanens (2008) intentioner. I Fördjupad översiktsplanen för Alvesta tätort som antogs av Kommunfullmäktige 2017-11-28, § 10) är planområdet särskilt utpekat som verksamhetsområde.

Planförfarandet bedöms ske med ett utökat planförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900 PBL).

 

Pågående steg i processen

 

Planförslaget var utställt för granskning under tiden 2021-12-10 - 2022-01-10. Inkomna synpunkter kommer sammanställas i ett granskningsutlåtande som bliur en del av antagandehandlingarna.

Ett planförslag var föremål för samråd under tiden 2020-10-09 – 2020-11-13. Inkomna synpunkter
har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse, tillhörande granskningshandlingarna.

 

Uppdaterad tidslinje

 

 

Kommentarer till "Vanligt förekommande synpunkter" i Samrådsredogörelse

 

TIDSLINJE
Detaljplanen tas fram som en planberedskap för framtida företagsetableringar. En detaljplaneprocess tar en viss tid, ett planarbete i denna detaljplans omfattning beräknas ta cirka två år totalt. Även om byggtakten skulle dämpas eller stanna av behöver kommunen ha en bra planberedskap när intresse uppstår. Kommunen har löpande kontakt med intressenter. Utbyggnad kan komma igång snabbare då det redan finns planlagd mark och kommunen har en plan som är förberedd vid intresse, vilket är i enlighet med kommunens Näringslivsstrategi från 2017. Området blir ett komplement till andra verksamhetsområden. Bland handlingarna i ”INFORMATION i anslutning till Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Orrakullen etapp 2)” finns en tidslinje illustrerad med diagram och text som beskriver detta närmre.

 

SKATTEMEDEL
I ett längre perspektiv kan verksamhetsutveckling ge positiva samhällsekonomiska effekter som skatteintäkter från inflyttade. Att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv, fler arbetstillfällen och öka Alvestas attraktivitet för nyetableringar och inflyttning ingår i Alvesta kommuns näringslivsstrategi. Ett verksamhetsområde bedöms generera framtida arbetstillfällen och skatteintäkter. Vid frågor om ledig och planlagd mark där kommunen får tacka nej på grund av avsaknad av sådan riskerar kommunen att gå miste om skatteintäkter och arbetstillfällen som istället går till andra kommuner som har ledig och planlagd mark.

Vid alla stora exploateringsprojekt där kommunen är initiativtagare står kommunen inledningsvis för en del grundläggande infrastruktur och förberedande av mark. Markpris är satt att täcka omkostnader som dessa. Då mark säljs kan även försäljningsinkomst inbringas. På så sätt bär projekten sig själva ekonomiskt. Dessutom gynnas VA-kollektivet genom att utlagd investering täcks.

 

FASTIGHETSVÄRDE
Kommunen har förståelse för att viss oro kan uppstå inför olika förändringar som sker i den fysiska miljön. Åtgärder som höjer eller sänker värden på fastigheter intill planområdet är inte möjligt att reglera med hjälp av Plan- och bygglagen, vilket är lagen detaljplaner tas fram med. Utveckling av ny verksamhetsmark i området tillhör normal tätortsutveckling och bedöms inte medföra betydande påverkan på fastighetsvärde. Utvecklingen är att förvänta baserat på de riktlinjer för markanvändningen som fastställts i kommunens Översiktsplan 2008 (antagen av Kommunfullmäktige 2008-) och sedan åter i den fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort (antagen av Kommunfullmäktige 2017-11-28 § 117).

 

AVSTÅND
Mellan närmsta fastighetsgräns för befintlig bostad till ny byggbar mark för verksamheter, industri, handel och kontor är avståndet cirka 200 meter. Det är cirka 100 meter från bostadsfastighetsgränsen till plangränsen och de första 100 meterna inom planområdet är reglerat för NATUR1, vilket fungerar som en skyddszon där byggnation inte får uppföras. Detta innebär att detaljplaneförslaget säkerställer att verksamheter inte kommer att hamna närmre än 200 meter från den närmsta bostadens fastighetsgräns. Risk för störning regleras inte enbart av avstånd. Störningar kan minimeras av exempelvis utformning av området. Avstånd illustreras närmre i planbeskrivningen under rubriken PLANFÖRSLAG – BEBYGGESEOMRÅDEN- Siktlinjer.

 

VALL
Utöver ett avstånd till befintliga bostäder möjliggörs byggnation av en vall i förslaget för att minska påverkan av buller och förändrat visuellt intryck för närboende. Vallen kan placeras inom NATUR1-området med egenskapsbestämmelsen ”vall”. Inom det området får inte byggnation uppföras men en vall är möjlig. Bullervallen behöver konstrueras hållbart så att dess höjd relateras till dess utbredning på markytan. Bullervallens storlek och placering för bullerprevention och vinkel för visuellt skydd är avgörande. En bullervall ger mest effekt med en placering nära bullerkällan, detta påverkar mer än vallens höjd och storlek. En högre vall behöver på så sätt inte ge mer effekt avseende reducering av buller eller förändrat visuellt intryck. Vallens storlek behöver även relatera till dess estetiska uttryck, det vill säga att en mindre vall kan ge ett mildare uttryck än en större.  

 

TRAFIK
Planförslaget kommer innebära en ökad trafik, och en ökning av tung trafik på vägar till och från området. Trafiken som genereras av en utbyggnad bedöms påverka främst Värnamovägen. Sköldstavägen bedöms påverkas i mindre omfattning. Ur trafiksäkerhetssynpunkt utgör en anslutning till Sköldstavägen inga uppenbara problem. Det finns dessutom separat gång- och cykelväg längs bostadsområdet vid Sköldstavägen norrut till och med till Åkarvägen. Det finns utrymme i granskningsförslaget för denne gång- och cykelväg att förlängas. Se även svar till Trafikverket och planbeskrivningens avsnitt KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET - UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN - Hälsa och säkerhet.

 

BULLER
Buller från trafik är i dagsläget under riktvärden på 55 dBA medelljudnivå (Leq24h) vid bostads fasad enligt kommunens bullerberäkningar. Buller från riksväg 25/27 ger idag (Sweco Bullerrapport 2017) en ekvivalent bullernivå om cirka 40–45 dB(A) vid fasad för de bostäder som ligger längst västerut i Påvelsgård. Trafiken bedöms öka på omgivande gator med förslaget till detaljplan. En ny huvudgata inom planområdet bedöms inte medföra någon förändring av bullernivå för befintliga näraliggande bostadsfastigheter trots en ökad mängd trafik, detta på grund av ett stort avstånd på cirka 400 meter. Om en bullervall tillskapas inom planområdet är bedömningen att ljudnivåerna kan bli lägre än i dagsläget. Vid bullerprevention är avstånd från bullerkällan viktigast för att minska bullerpåverkan till omgivningen, vegetation bidrar mest med att minska intrycket av det upplevda bullret på en plats. Hur kommunen avser att ta hänsyn till riktvärden gällande buller läggs till i planbeskrivningen under rubriken Hälsa och säkerhet.

Ljudnivåer och andra störningar från verksamheter regleras i annan lagstiftning. Verksamheter med förväntad miljö- eller hälsopåverkan är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Om en verksamhet är tillståndspliktig behövs tillstånd från berörd myndighet innan de får starta. Där ingår mer omfattande utredningar som behandlar ljud, lukt med mera innan tillstånd ges.