DP Horgenäs 1:6

Översiktskarta

Detaljplan för del av Horgenäs 1:6, Ulvön

Planområdet är beläget ca 10 km sydost om Lönashult och 1,5 km sydväst om Ulvön.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att ge möjligheter att uppföra fristående villor i skogsmark vid Insjön i Horgenäsfjorden. Detaljplanen innehåller även naturmark som skall ingå i gemensamhetsanläggning och vara allmänt tillgänglig samt en småbåtshamn. Till planen hör också en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning samt gestaltningsprinciper för grönstrukturen. Vatten- och avloppsanläggning föreslås att lösas genom enskild anläggning i en gemensamhetsanläggning. Planen kommer att innebära att strandskyddet upphävs i de delar som föreslås för bostäder, lokalväg, småbåtshamn samt en mindre del av naturområde. I större delen av naturområdet bl a utmed Åsnens strand föreslås att strandskyddet fortsätter att gälla.

Förslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan och området ingår i kommunens LIS-plan, landsbygdsutveckling i strandnära läge (utställningsversion 2012).

Planens antagande är upphävt

Kommunfullmäktige har genom beslut 2015-05-26 § 77 antagit detaljplanen. Beslutet överklagades och har prövats av högre instanser genom Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen. 

Mark- och miljödomstolen upphävde 2016-10-17 Kommunfullmäktiges beslut att anta planen. Den slutliga domen från mark- och miljööverdomstolen (Svea Hovrätt) 2017-01-19 var att inte ge prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därmed fast.

Därmed är ärendet avslutat.