Ny översiktsplan för Alvesta kommun

Alvesta kommunstyrelse har givit samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ny översiktsplan för Alvesta kommun. En översiktsplan syftar till att visa kommunens viljeriktning avseende mark- och vattenanvändningen av kommunen. Ett viktigt dokument på hur kommunen ser på den framtida utvecklingen av befintlig och ny bebyggelse samt övrig markanvändning.