Tidigare synpunkter

För att få ett så bra underlag för planarbetet som möjligt vill vi veta hur du ser på ditt Alvesta!

Mellan juni 2015 till januari 2016 var en interaktiv webbkarta öppen där kommuninvånarna har kunnat bidra med sina tankar, idéer och synpunkter. Ett hundratal synpunkter och idéer har kommit in via webbkartan och via annan kommunikation med oss.

Bland förslagen som kommit in via webbkartan finns bostäder för äldre, förtätning i centrumnära läge, utveckling av cykelvägnätet och bättre rekreationsmöjligheter i, och i förlängning av, Sjöparken. Förslagen visar även på behov av badplatser, lekplatser och idrottsanläggningar. Synpunkter om trafikkorsningar som behöver göras säkrare har även inkommit. En del synpunkter hör hemma i andra sammanhang än den fördjupade översiktsplanen och förmedlas till respektive förvaltning.