Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Alvesta tätort

Alvesta kommun har arbetat fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort. Huvudfrågor är att skapa och värna attraktiva boende- och livsmiljöer, skapa förutsättningar för hållbara transporter, utveckla ett levande centrum, ta tillvara och utveckla grönstrukturen och säkra tillgången till verksamhetsmark. Förslaget har en tidshorisont på 10-15 år.

Syftet med planen är att få en tydligare vägledning för hur den byggda miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden ska utvecklas i Alvesta tätort.

En fördjupad översiktsplan ersätter den kommunövergripande översiktsplanen inom ett visst geografiskt område. Gällande översiktsplan finns tillgänglig på sidan Översiktsplan.

FÖP Alvesta har vunnit laga kraft

Fördjupad översiktsplan för Alvesta har antagits av kommunfullmäktige 2017-11-28. Beslutet har vunnit laga kraft.

Lagakraftvunna handlingar finns i länker nedan samt i spalten till höger.

Genomförda steg

Förslaget har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen under perioden 10 juni 2016 – 1 november 2016. Samtidigt genomfördes samråd om den tillhörande miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken.

Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse.

Förslag till fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort har varit utställt för granskning under perioden 10 maj - 21 augusti 2017.

Inkomna synpunkter under granskningen har sammanställt och besvarats i ett utåtande, som hör till antagandehandlingarna.

Ta del av förslaget

Förslaget i stora drag

För en snabb överblick med kortfattad information finns en populärversion av granskningshandlingarna på 4 sidor att läsa.