Vindkraftsplan

Vindkraftsplan

Tidigare har vindkraftverk byggts på öppen mark. Teknikutvecklingen har gått mot högre verk och därför kan det idag vara lönsamt att bygga vindkraftverk även i skog. Beräkningar som har gjorts över vindförhållandena i landet visar att det blåser bra i Alvesta kommun. Vindkraftverk kan därför bli aktuella i kommunen. Eftersom vindkraften för med sig förändringar på sin omgivning är inte verken lämpliga överallt. Därför har en vindkraftsplan tagits fram. Planen visar på de förutsättningar för vindkraft som finns i kommunen.

Vad visar planen?

Planen visar på inom vilka områden en vindkraftsutbyggnad kan anses lämplig gentemot andra samhällsintressen. I förslaget redovisas områden som föreslås prioriteras för vindkraft, områden som är lämpliga och möjliga för vindkraft samt områden som inte är lämpliga för vindkraft. I planen föreslås även riktlinjer för etablering av vindkraft.

Vad har beslutats?

Efter samråd och utställning av ett förslag till vindkraftsplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning beslutade kommunfullmäktige 2010-11-23 § 83 att anta vindkraftsplanen. Beslutet om att anta planen vann laga kraft 2011-01-03.