Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Landskapet i Alvesta kommun präglas av mycket skog och många sjöar och vattendrag. De utgör ett viktigt inslag i landskapsbilden och de har stor betydelse för turism, rekreation och friluftsliv. Samtidigt är strandnära miljöer ofta attraktiva lägen för boende.

Varför en plan?

En ny strandskyddslagstiftning trädde i kraft 2009. Enligt denna ska kommunen i sin översiktsplan peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s.k. LIS-områden. Inom ett sådant utpekat område får beaktas som särskilt skäl för dispens från strandskyddet att byggnaden eller åtgärden bidrar till utvecklingen av landsbygden, eller om ett tilltänkt bostadshus kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus.

Vad visar planen?

Planen handlar om strandskydd och syftar till att utreda förutsättningarna för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) i Alvesta kommun. Planen omfattar hela kommunen och pekar ut ett antal områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Dessa områden har bedömts som lämpliga ur allmän planeringssynpunkt och anses kunna gynna en landsbygdsutveckling på lång sikt. Planen ger också vägledning för lokaliseringar utanför utpekade LIS-områden.

Vad har beslutats?

Efter samråd och utställning  av ett förslag och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning beslutade kommunfullmäktige 2013-06-18 § 81 att anta det tematiska tillägget. Beslutet vann laga kraft 2013-07-18.

Stranskydd finns runt kuster, sjöar och vattendrag

Syftet är att långsiktigt trygga att alla medborgare har tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Inom strandskyddat område får man inte bygga hus, anlägga bryggor, schakta bort jord m.m., utan att man har fått dispens.  Dispens kan bara ges om det finns särskilda skäl. Läs mer om strandskydd