Så här upprättas en översiktsplan

Översiktsplanen ses över varje mandatperiod genom ett förfarande som kallas aktualitetsförklaring. Kommunfullmäktige tar då ställning till om intentionerna i planen är aktuella med hänsyn till nya förutsättningar m.m. Om förändringar behöver göras av planen ska samråd ske med kommunmedborgare, organisationer och myndigheter. Detta sker genom dialog och möten många olika sätt.

Processen i korthet


• Församråd
• Samråd
• Utställningsskedet
• Planen antas av kommunfullmäktige


Kommunstyrelsen ansvarar för att översiktsplanen upprättas. Den fastställs av Kommunfullmäktige.

ÖP-processen