Fördjupad översiktsplan för Moheda tätort

Fördjupad Översiktsplan för Moheda

Syftet med planen är att få en tydligare vägledning för hur den bebyggda miljön, grönstrukturen och infrastrukturen ska utvecklas i Moheda.

Varför en plan?

Huvuddragen i utvecklingsfrågor för Moheda finns i den kommuntäckande översiktsplanen. En fördjupad översiktsplan för tätorten Moheda behövs för att få ett bättre underlag bl a avseende:

  • tillfartsväg för tung trafik
  • utvecklingstankar för centrum
  • utveckling med anledning av beslut om bl.a. tågstopp utmed stambanan

Vad visar planen?

I den fördjupade översiktsplanen för Moheda redovisas möjliga platser för etablering av ny bostadsbebyggelse och verksamheter. Den uttrycker också hur centrumutvecklingen ska ske och inriktningen på arbete med infrastrukturfrågor. Utveckling av gång- och cykelvägar, grönstruktur och områden för rekreation tas också upp i planen.

Vad har beslutats?

Efter samråd och utställning av ett förslag till fördjupad översiktsplan för Moheda och tillhörande miljöbedömning, beslutade kommunfullmäktige 2014-10-28 att anta planen. Beslutet om att anta planen vann laga kraft 2014-12-01.

De lagakraftvunna handlingarna finns i PDF-format till höger.