Bostadsförsörjning

Varje kommun har i uppgift att se till att dess invånare ges möjlighet till ett bra boende. För att kunna göra detta ska kommunen ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen, enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Alvesta kommun har ett fastställt Bostadsförsörjningsprogram med tillhörande handlingsplan.

Utifrån kommunens regionala förutsättningar samt underlag om befolkning och demografi, hushåll, flyttmönster, pendlingsmönster, bostadsbeståndet och efterfrågan på bostäder görs en bedömning av dagens och framtidens bostadsmarknad i kommunen. Följande slutsatser dras:

• Det råder en generell bostadsbrist i Alvesta kommun

• Det har byggts för få bostäder de senaste åren

• Det finns en låsning på bostadsmarknaden

• Det behöver byggas 850-950 nya bostäder de kommande 10 åren

• Det behöver planläggas ny mark för 450-550 bostäder de kommande 10 åren

• Det behövs framför allt fler lägenheter i flerbostadshus

 

Alvesta kommun har för åren 2018-2022 en fastställd handlingsplan för bostadsförsörjning, som redovisar hur kommunen ämnar förverkliga Bostadsförsörjningsprogrammet.

Handlingsplan för genomförande av programmet

En handlingsplan antogs av kommunstyrelsen 2019-02-05. Handlingpslanen sträcker sig fyraår fram i tiden (2019-2022) och redovisar kommunens ambitioner med insatser kopplade till bostadsförsörjningen i kommunen.

I handlingsplanen finns tre stycken mål:

   Mål 1: minst 300 lägenheter färdigställas, jämnt fördelat mellan hyresrätt och bostadsrätt eller äganderätt.
   Mål 2: minst 100 småhus färdigställas
   Mål 3: 100 000 kvm byggrätt (BTA) för bostäder tillskapas i nya detaljplaner

Dessutom ska

   Kommunen verka för att befintliga boendemiljöer utvecklas
   Kommunen bevaka behovet av boende för äldre och tillskapa trygghetsbostäder
   Kommunen verka för en variation i upplåtelseformer inom bostadsområden i syfte att motverka segregation och istället uppnå social hållbarhet
   Kommunen verka för och efterfråga en effektiv byggprocess som sänker byggnadskostnaderna så att även ekonomiskt resurssvaga grupper ges möjlighet till bostad
   Kommunen verka för energieffektiva lösningar i planerings- och byggärenden, såsom byggnation av passivhus
   Allbohus ska användas som ett bostadspolitiskt instrument i bostadsförsörjningen