Översiktsplan

Översiktsplanen för Alvesta kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2008. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta. Översiktsplan 2008 har ändrats genom tillägg rörande vindkraft respektive landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) och genom fördjupningar, för Alvesta respektive Moheda. Planen har aktualitetsförklarats 2017.

I planen finns information och riktlinjer om både tätorterna och landsbygden. Översiktsplanen består av drygt 200 sidor kart- och textmaterial. Planen har därefter gåtts igenom och fullmäktige har antagit så kallade aktualitetsförklaringar av översiktsplanen år 2017 och 2013.

Vad är en översiktsplan?

Framsida översiktsplanen 2008En översiktsplan klargör hur kommunen bör utvecklas de närmaste åren. Översiktsplanen innehåller vägledning för beslut som berör användningen av mark och vatten. Den beskriver även kommunens syn på den byggda miljöns utveckling och bevarande.

Där visas också hur riksintressen tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer följs. Kommunens översiktsplan behandlar den långsiktiga användningen av mark och vatten. Med "långsiktigt" i detta sammanhang menas cirka 20 år.

En demokratisk process

Översiktsplanen har ett brett politiskt stöd. En lång process i samråd med allmänheten, myndigheter och organisationer har genomförts innan planen antogs. Att översiktsplanen har behandlats brett och demokratiskt gör den viktig för den övriga planeringen.

Den är inte juridiskt bindande men vägledande. Beslut som går emot planen bör noga övervägas och motiv för detta anges. Översiktsplanen innebär en styrka för både kommun och enskilda för att driva ärenden som har stöd i planen.

Utöver översiktsplanen för hela kommunens yta kan den även ändras genom fördjupade översiktsplaner för delar av kommunen, t ex en tätort eller en del av en tätort. Det går även att göra ändringar i översiktsplanen med "tematiska tillägg". Tillägg berör frågor eller teman som inte tidigare tagits upp i översiktsplanen.

En översiktsplan tas fram enligt de regler som finns i plan- och bygglagen. Detta innebär att planen ska visas på offentliga utställningar. Den ska också remissbehandlas. Genom detta får myndigheter, organisationer och enskilda möjlighet att lämna synpunkter.

Gällande delar av kommunens översiktsplan

Se Översiktsplanen som karttjänst (endast ytor och begränsad information) ››

Pågående fördjupningar och tillägg

  • Fördjupning för Vislanda samhälle - uppdrag finns