Planförfarande enligt äldre plan- och bygglag (1987:10)

Planförfarandet för den nya och äldre lagstiftningen är liknande i stora delar. Nedan beskrivs de största skillnaderna med den äldre plan- och bygglagen.

Planförfarande enligt äldre plan- och bygglag (1987:10)

De största skillnaderna mellan den nya och den äldre plan- och bygglagen är att;

  • det i äldre plan- och bygglagen inte fanns någon bestämmelse om planbesked.
  • det krävdes att en detaljplan i de flesta fall skulle inledas med ett planprogram. Det behövdes inte göras något program om det inte var uppenbart onödigt, t ex om planen var av begränsad betydelse. Om planen saknade intresse för allmänheten eller stämde överrens med översiktsplanen behövde oftast inte ett program heller göras. I planprogrammet angavs utgångspunkter och mål för planen.
  • det som i nya lagstiftningen kallas granskning motsvarades av utställning i den äldre lagstiftningen. Det reviderade planförslaget annonserades, skickades ut och ställdes ut i minst tre veckor. (I praktiken innebär det ingen större skillnad att inte planförslaget ställs ut eftersom förslaget i nya lagstiftningen ska finnas tillgängligt för granskning. Alvesta kommun använder samma typ av platser för detta som tidigare).

Ny plan- och bygglag

Från och med 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag (PBL 2010:900).

För planer som påbörjats före den 2 maj 2011 gäller den äldre plan- och bygglagen
(PBL 1987:10).