Så här upprättas detaljplaner

Detaljplaner som påbörjades innan 2015 handläggs med normalt eller enkelt planförfarande. Detaljplaner som påbörjades efter 2015 handläggs med standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat förfarande.

Standardförfarande enligt plan- och bygglagens(2010:900) lydelse efter 2 januari 2015

Standardförfarande kan tillämpas om förslag till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planbesked och uppdrag

Den som vill bygga på mark som inte är planlagd kan ansöka om planprövning hos kommunen. Kommunen ska då ge besked inom fyra månader om ett planarbete kommer att påbörjas eller inte. Ansökan om planprövning ska även göras om det finns en gällande detaljplan men den tänkta verksamheten inte stämmer med denna plan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i normala fall om och när en detaljplan ska upprättas. I vissa fall beslutar kommunstyrelsen.

Samråd av detaljplan

Ett förslag till detaljplan arbetas fram och skickas ut för samråd till berörda fastighetsägare, hyresgäster, intresseorganisationer, myndigheter m fl. Är många berörda ersätts direktutskick av annons i ortstidningen. Inkomna synpunkter kan sammanställas i en samrådsredogörelse, vilken bifogas planhandlingarna i nästa skede. Planförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter.  Samhällsbyggnadsnämnden beslutar sedan om granskning av detaljplanen. Om förslaget godkänns av samrådskretsen kan ett begränsat förfarande användas. Detaljplanen går efter samrådet då direkt till antagande och granskning förbigås i processen.

Granskning

Inför granskning ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget. Underrättelsen ska anslås på kommunens anslagstavla och vara tillgänglig på kommunens webbplats. Det bearbetade planförslaget skickas ut på samma sätt som vid samrådet. Granskningstiden ska vara minst två veckor. Synpunkter lämnas in skriftligen inom den tid som anges i underrättelsen. Inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande och eventuella redaktionella justeringar görs. Andra ändringar kräver ny granskning. Utlåtandet och handlingar som justerats skickas till länsstyrelsen och till berörda som haft skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Antagande

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i normala fall om antagande av detaljplanen. I vissa fall beslutar kommunfullmäktige. Beslutet kan överklagas av dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Hur överklagande skall göras framgår av underrättelsen. Där informeras också om när och till vilken instans överklagandet skall ske.

Laga kraft

Om ingen överklagar beslutet om antagande vinner detaljplanen laga kraft tre veckor efter att beslut om antagande offentliggjorts.


Utökat förfarande enligt plan- och bygglagens (2010:900) lydelse efter 2 januari 2015

Utökat förfarande ska tillämpas om förslag till detaljplan inte är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planbesked och uppdrag

Den som vill bygga på mark som inte är planlagd kan ansöka om planprövning hos kommunen. Kommunen ska då ge besked inom fyra månader om ett planarbete kommer att påbörjas eller inte. Ansökan om planprövning ska även göras om det finns en gällande detaljplan men den tänkta verksamheten inte stämmer med denna plan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i normala fall om och när en detaljplan ska upprättas. I vissa fall beslutar kommunstyrelsen.

Samråd av planprogram

Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett program. Planprogrammet ska samrådas och synpunkter sammanställas på samma sätt som vid samråd för detaljplan.

Kungörelse

Innan en detaljplan ställs ut på samråd kungörs förslaget. Kungörelse sker i ortstidningen och anslås på kommunens anslagstavla. Kungörelsen ska bland annat innehålla information om vilket område som avses, var förslaget finns tillgängligt samt hur och när synpunkter på förslag kan lämnas.

Samråd av detaljplan

Ett förslag till detaljplan arbetas fram och skickas ut för samråd till berörda fastighetsägare, hyresgäster, intresseorganisationer, myndigheter m fl. Är många berörda ersätts direktutskick av annons i lokaltidning. Inkomna synpunkter ska sammanställas i en samrådsredogörelse, vilken bifogas planhandlingarna i nästa skede. Planförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar sedan om granskning av detaljplanen.

Granskning

Inför granskning ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget. Underrättelsen ska anslås på kommunens anslagstavla och vara tillgänglig på kommunens webbplats. Det bearbetade planförslaget skickas ut på samma sätt som vid samrådet. Granskningstiden ska vara minst två veckor. Synpunkter lämnas in skriftligen inom den tid som anges i underrättelsen. Inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande och eventuella redaktionella justeringar görs. Andra ändringar kräver ny granskning. Utlåtandet och handlingar som justerats skickas till länsstyrelsen och till berörda som haft skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Antagande

Nämnden för samhällsplaneringbeslutar i normala fall om antagande av detaljplanen. I vissa fall beslutar kommunfullmäktige. Beslutet kan överklagas av dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Hur överklagande skall göras framgår av underrättelsen. Där informeras också om när och till vilken instans överklagandet skall ske.

Lagakraft

Om ingen överklagar beslutet om antagande vinner detaljplanen laga kraft efter tre veckor efter att beslut om antagande offentliggjorts.


Normalt planförfarande enligt plan- och bygglagens(2010:900) lydelse innan 2 januari 2015

Planbesked och uppdrag

Den som vill bygga på mark som inte är planlagd kan ansöka om planprövning hos kommunen. Kommunen ska då ge besked inom fyra månader om ett planarbete kommer att påbörjas eller inte. Ansökan om planprövning ska även göras om det finns en gällande detaljplan men den tänkta verksamheten inte stämmer med denna plan. Nämnden för samhällsplanering beslutar i normala fall om och när en detaljplan ska upprättas. I vissa fall beslutar kommunstyrelsen.

Samråd om planprogram

Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett program. Planprogrammet ska samrådas och synpunkter sammanställas på samma sätt som vid samråd om detaljplan.

Samråd om detaljplan

Ett förslag till detaljplan arbetas fram och skickas ut för samråd till berörda fastighetsägare, hyresgäster, intresseorganisationer, myndigheter m fl. Är många berörda ersätts direktutskick av annons i lokaltidning. Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse, vilken bifogas planhandlingarna i nästa skede. Planförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter. Nämnden för samhällsplanering eller kommunstyrelsen beslutar sedan att granskning ska ske av detaljplanen.

Granskning

Det bearbetade planförslaget kungörs, annonseras samt skickas ut till de berörda på samma sätt som vid samrådet. Granskningstiden ska vara minst tre veckor. Eventuella synpunkter lämnas in skriftligen inom den tid som anges i annons och granskningshandlingar. Inkomna synpunkter redovisas i ett utlåtande och eventuella redaktionella justeringar görs. Andra ändringar kräver ny granskning. Utlåtandet och handlingar som justerats skickas till länsstyrelsen och till berörda som haft skriftliga synpunkter på planen som inte blivit tillgodosedda.

Antagande

Nämnden för samhällsplanering beslutar i normala fall om antagande av detaljplanen. I vissa fall beslutar kommunfullmäktige. Beslutet kan överklagas av dem som inte fått sina synpunkter på planen tillgodosedda. Hur överklagande skall göras framgår av information som följer med beslutet. Där informeras också om när och till vilken instans överklagandet skall ske.

Laga kraft

Om ingen överklagar beslutet om antagande vinner detaljplanen laga kraft efter tre veckor efter att beslut om antagande offentliggjorts.

Processen för detaljplan
Bildschema på planprocessen

Enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens(2010:900) lydelse innan 2 januari 2015

Enkelt förfarande kan tillämpas om detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande till denna. I plan- och bygglagen räknas det dessutom upp villkor där något av dem måste vara uppfyllt för att det enkla förfarandet ska kunna användas. Om inte villkoren uppfylls så är det normalt planförfarande som gäller.

Den stora skillnaden mot normalt planförfarande är att utställningsskedet/granskningsskedet inte görs utan ersätts med att ge tillfälle för dem som har underrättats under samrådet att godkänna förslaget eller att inom två veckor granska det och lämna synpunkter. Denna granskningstid får göras kortare, om alla berörda är överens om det.

Ny plan- och bygglag

Från och med 2 maj 2011 gäller plan- och bygglag (PBL) SFS 2010:900 med efterföljande ändringar.

För planer som påbörjats före den 2 maj 2011 gäller den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) SFS 1987:10.