Upphävande av detaljplan för Moheda-Näs 1:21 m.fl.

Upphävande av detaljplan för Moheda-Näs 1:21 m.fl.

Upphävande av del av detaljplan Li1, Byggnadsplan, för Lidnäs stationssamhälle, syftar till att reglera den fastighet som ej stämmer överens med gällande detaljplan samt att reglera marken som omger fastigheten Moheda-Näs 1:21 i norr och väster som idag är angiven som allmän platsmark (park).

Planområdet är beläget i södra delen av Lidnäs. Området utgörs idag i huvudsak av naturmark samt en befintlig bostadsfastighet.

Upphävande av detaljplan enligt förslaget har vunnit laga kraft

Planhandlingar

Lagakraftvunna handlingar