Detaljplan för Björkeryd 2:20

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bussterminal i centrala Torpsbruk.

Pågående steg i processen

Detaljplanen har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden den 2023-09-21 § 68. 

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2023-10-23

 

Lagakraftvunnen detaljplan

Lagakraftvunnen detaljplan T6