DP Spåningslanda 4:3, sydöstra delen (etapp 2)

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Alvesta tätort. Planområdet avgränsas av Fornvägen i norr och bostadsbebyggelse i söder och väster.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder och förskola i ett naturnära läge i den nordöstra delen av tätorten.

Pågående steg i framtagandet av planen

Nämnden för Samhällsplanering antog 2017-05-30, § 37 detaljplan för Spåningslanda 4:3, sydöstra delen (etapp 2). Beslutet vann laga kraft den 2017-06-23.

Information lämnas av

Planarkitekt Karolina Bjers, tel 0472-151 03
Biträdande förvaltningschef Magnus Wigren, tel 0472-150 68.

Genomförda steg

Ett samrådsförslag till detaljplan har upprättats. Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 2017-02-22 - 2017-03-14. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2017-04-11 - 2017-05-08. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande.