Detaljplan för Pelikanen 4 m.fl. (Virda bad och sportcenter)

Planområdet är beläget strax väster om Alvesta centrum. Detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad av ny sporthall/kulturarena vid Virda bad- och sportcenter.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av sporthall/kulturarena i anslutning till befintlig sport- och simhall. Detaljplanen syftar även till att säkerställa en ny trafikförbindelse till intilliggande bostäder och förskola då Ängagårdsvägen påverkas av byggnationen.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap 6 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

 

Detaljplanen har vunnit laga kraft 

Planförslaget antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-14 § 56. Beslutet vann laga kraft 2022-07-12.

Genomförda steg

Ett planförslag var föremål för samråd under tiden 2022-02-21  -  2022-03-14.

Planförslaget var utställd för granskning under tiden 2022-05-11 - 2022-05-24

Lagakraftvunnen detaljplan

Lagakraftvunnen detaljplan A239