Övertagande av huvudmannaskap för gator m m (allmän platsmark) inom Torpsbruks samhälle

Planens syfte

Syftet med ändring av detaljplaner, i detta fall byggnadsplaner upprättade före 1987 inom Torspbruk där vägförening svarat för drift och underhåll av allmän platsmark är att omvandla ett planområde från enskilt till kommunalt huvudmannaskap. Kommunen tar över skötsel och drift och den enskilda vägföreningen avvecklas.

Genom denna ändring tillförs ovan nämnda byggnadsplaner en bestämmelse som fastställer att det är kommunen som är huvudman för allmän plats, gator, torg, parker m m. Berörda byggnadsplaner fortsätter således att gälla med de tillägg som ändringen tillför av ändrat huvudmannaskap.

Genomförda steg i processen

Förslaget har vunnit laga kraft