Detaljplan för del av Moheda 4:206 (Mäster Skölds väg)

Planområdet finns beläget i den sydvästra delen av Moheda samhälle, strax söder om Växjövägen. I väster angränsar planområdet mot bostäder utmed Mäster Skölds väg.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett attraktivt och centrumnära läge i Moheda samhälle.

Pågående steg i processen

Nu sammanställs inkomna synpunkter under granskningstiden inför ett eventuellt antagande.

Genomförda steg

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 2019-10-30 - 2019-11-20 samt varit utsänd för samråd under tiden 2018-11-26 - 2018-12-17.

Samrådsmöte hölls måndagen den 3 december, minnesanteckningar finns under Relaterade dokument.

Granskningshandlingar

2019-10-30 - 2019-11-20

Underrättelse

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse