Detaljplan för del av Moheda 4:206 (Mäster Skölds väg)

Planområdet finns beläget i den sydvästra delen av Moheda samhälle, strax söder om Växjövägen. I väster angränsar planområdet mot bostäder utmed Mäster Skölds väg.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett attraktivt och centrumnära läge i Moheda samhälle.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2020-01-14

 

Granskningshandlingar

2019-10-30 - 2019-11-20

Underrättelse

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse