DP del av Alvesta 15:1 (Gröna gatan)

Förslag till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för en säkrare trafikmiljö runt Skogsbackens förskola och mer ändamålsenlig entré till fastigheten Alvesta 13:40 samt möjliggöra en entré till Virdavallens idrottsområde norrifrån.

Planområde

Planområdet ligger i västra änden av Gröna gatan i Alvesta. Området avgränsas i söder av Virdavallens idrottsområde och i norr av Virdaskolan och Skogsbackens förskola. Planområdet består av en befintlig gång- och cykelväg, blandskog samt till del parkeringsytor.

I Fördjupad Översiktsplanen för Alvesta kommun som antogs av Kom-munfullmäktige 2017-11-28, § 117) är planområdet utpekat som en del i genomförandet av Utveckling Västra Rönnedal. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2020-06-03

Planprocessen

 

Genomförda steg

Ett planförslag var utsänt för samråd under tiden 2019-11-29 - 2019-12-20 och utställt för granskning under tiden utställt för granskning under tiden 2020-02-19 - 2020-03-11.

 

Lagakraftvunnen detaljplan

Lagakraftvunnen detaljplan A233