Detaljplan för Grimslöv 10:88 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett attraktivt och centrumnära läge och samtidigt möjliggöra för tillbyggnad på befintligt handels- och bostadshus i Grimslöv samhälle.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus i Grimslöv tätort samt möjliggöra för utbyggnad på befintligt handels- och bostadshus.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 

Inför antagandet av detaljplanen har detaljplanen delats upp i två delar. Del 1 omfattar Grimslöv 10:64 och syftar till att möjliggöra utbyggnad av befintligt handels- och bostadshus. Del 2 omfattar fastigheterna Grimslöv 10:88 och Grimslöv 10:71 och syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus.

Del 1 av detaljplanen har vunnit laga kraft 2020-11-24

Del 2 av detaljplanen har vunnit laga kraft 2021-07-08

Genomförda steg 

Ett planförslag var föremål för samråd under tiden 2020-02-05 - 2020-02-27.

Planförslaget var utställd för granskning under tiden 2020-05-13 - 2020-06-03.