Detaljplan för del av Alvesta 14:1 (Ekebogatan Trädgårdsgatan)

Planförslaget är beläget i den norra delen av tätorten, i nära anslutning till Hagaparken.

Planens syfte

Förslag till detaljplan syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerfamiljshus eller radhus i ett attraktivt läge.

Planen är färdig för genomförande

Beslutet vann laga kraft 2019-05-02.