DP Alvesta 14:51 m.fl.

Översiktskarta

DP Alvesta 14:51 m.fl.

Ett planförslag har upprättats för Alvesta 14:51 m.fl. Detaljplanen finns belägen i norra delen av Alvesta tätort och avgränsas i öster av Norra infarten/Allbogatan (väg 126), i norr till verksamheter samt i väst och i söder till naturområden.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för förskola och kontor i norra delen av Alvesta tätort med närhet till goda kommunikationer och naturområdet Hagaparken.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.
Planförfarandet beräknas kunna ske med standardförfarande.
Strandskyddat område berörs ej inom planområdet.

Pågående steg i framtagandet av planen

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 2016-04-12.

 

Genomförda steg

Nämnden för Samhällsplanering antog detaljplanen den 2016-03-15.

Detaljplanen har varit utställd på granskning under tiden 2016-01-11 - 2016-02-01. Synpunkter som inkom under granskningstiden har sammanställts i ett granskningsutlåtande.

Detaljplanen har varit utställd på samråd under tiden 2015-06-03 - 2015-06-24. Synpunkter som inkom under samrådstiden har sammanställts.