Detaljplan för del av Alvesta 14:29 (Verksamhetsområde Norra infarten)

Planområdet är beläget i den norra delen av Alvesta tätort utmed väg 126.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamhetsmark i ett transportnära läge i anslutning till väg 126 vid norra infarten i Alvesta.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner. I den fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort (antagen av Kommunfullmäktige 2017-11-28, § 10) är planområdet utpekat som verksamhetsområde.

Planförfarandet bedöms ske med ett standardförfarande enligt 5 kap. 6 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

Detaljplanen har vunnit laga kraft 

Planförslaget antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-22 § 13. Beslutet vann laga kraft 2022-06-14.

Genomförda steg

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2020-10-23  -  2020-11-13. Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Planförslaget var utställt för granskning under tiden 2021-11-05 - 2021-11-26. Inkomna synpunkter från granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande.

Lagakraftvunnen detaljplan

Planhandling A238