DP Vislanda 4:1 (Återvinningsstation)

DP Vislanda 4:1 (Återvinningsstation)

Planområdet finns beläget i ett centralt läge i den västra delen av tätorten. I öster angränsar planområdet till VIDA Vislanda AB verksamhetsområde och i väster angränsar området till Fabriksgatan/väg 610.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en återvinningsstation i ett för allmänheten centralt och lättillgängligt läge i Vislanda tätort.

Pågående steg i framtagandet av planen

Nämnden för Samhällsplanering antog 2017-05-30, § 36 detaljplan för Vislanda 4:1 (Återvinningsstation). Beslutet vann laga kraft den 2017-06-23.

Information lämnas av

Planarkitekt Karolina Bjers, tel 0472-151 03
Biträdande förvaltningschef Magnus Wigren, tel 0472-150 68

Genomförda steg

Ett planförslag har upprättats. Samråd över planförslaget skedde under tiden
2016-09-26 - 2016-10-16. Synpunkter som inkom under samrådstiden har sammanställts i en samrådsredogörelse. Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 2017-01-09 - 2017-01-30. Synpunkter som inkom under granskningstiden har sammanställts i ett granskningsutlåtande.