Detaljplan för del av Lekaryd 3:21 m.fl.

Planområdet är beläget öster om Lekaryd by och väster om Hanaslövs friluftsområde.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av småhus i ett attraktivt läge och som är anpassade till kulturlandskapets förutsättningar.

Planen är färdig för genomförande

Kommunfullmäktige har genom beslut 2018-09-25 § 103 antagit detaljplan för del av Lekaryd 3:21 m.fl. Beslutet vann laga kraft 2019-03-04.