Detaljplan för del av Alvesta 14:56 (Kulturen)

Planområdet finns beläget utmed Allbogatan i Alvesta tätort. Strax norr och väster om planområdet finns Folkets hus, bibliotek och Hagaskolans lokaler. Strax sydväst om planområdet finns torghandel samt ICA-butik.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostads- och centrumändamål genom förtätning i ett attraktivt och centralt läge i Alvesta tätort.

Planen är färdig för genomförande

Nämnden för Samhällsplanering har genom beslut 2018-08-28 § 54 antagit detaljplan för del av Alvesta 14:56 (Kulturen). Beslutet vann laga kraft 2018-09-22.