Ändring av detaljplan för Fiolen 2, Alvesta tätort

Ändring av detaljplan A159 syftar till att möjliggöra ökning av byggrätten för bostäder till en mer ändamålsenlig reglering. Föreliggande förslag avser justering av bestämmelser om exploateringsgrad och antal våningar på berörd fastighet.

Planområde

Planområdet är beläget vid Gitarrvägen, i Västra Rönnedal i västra delen av Alvesta tätort. Området har förberetts för byggnation men aldrig bebyggts. Gator, vatten- och avlopp och andra nödvändiga tekniska förutsättningar är utbyggt till området. Marken är idag bevuxen av blandskog, delvis med sly.

Pågående steg

Planförslaget har antagits av Nämnden för samhällsplanering, 2018-02-13 och beslutet har vunnit laga kraft 2018-03-12.

Planprocessen

 

Lagakraftvunna handlingar

Ändring av detaljplan A159, Fiolen 2