DP Björklövet 1 m.fl.

Översiktskarta

DP Björklövet 1 m.fl.

Ett planförslag har upprättats för Björklövet 1 m.fl. Planområdet är beläget centralt i Alvesta tätort. Planområdet angränsar till fastigheten Eklövet i norr, av Stenlyckegatan i öster, av villabebyggelse i söder och av Sköldstavägen i väster.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för attraktiva bostäder genom förtätning inom befintligt flerbostadshusområde i centrala Alvesta.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.
Detaljplanen handläggs med normalt förfarande.
Strandskyddat område berörs ej inom planområdet.

Planen är färdig för genomförande

Nämnden för Samhällsplanering antog 2016-04-26, § 27 detaljplan för Björklövet 1 m.fl. Beslutet vann laga kraft den 2016-05-20.

Genomförda steg

Förslag till detaljplan har överlämnats till Nämnden för Samhällsplanering för beslut om antagande den 2016-04-26. Detaljplanen har varit utställd på granskning under tiden 2016-02-15 - 2016-03-07. Synpunkter som  inkom under granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande.