DP Högåsen 2 m.fl.

DP Högåsen 2 m.fl.

Ändring av detaljplan A194 syftar till att möjliggöra permanentning av den tillbyggnad (kallad Solsidan) på fastigheten Högåsen 2 som genomfördes 2014.

Förslaget avser endast justering av exploateringsgraden för berörda fastigheter, från 35 % till 40 % bruttoarea per fastighetsarea.

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Planprocessen