DP Moheda 4:113 m.fl.

DP Moheda 4:113 m.fl.

Förslag till detaljplan för Moheda 4:113 m.fl. syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse genom förtätning. Planen möjliggör 8-10 lägenheter i flerbostadshus.

Planområdet är beläget i centrala Moheda. Området utgörs idag i huvudsak bebyggelse för tidigare musei-, post- och övrig näringsverksamhet.

Genomförda steg

Detaljplan vann laga kraft 2017-09-26.