Detaljplan för del av Lekaryd 9:2 m.fl. (Trafikplats Lekaryd)

Planområdet är beläget utmed Lekarydsvägen vid trafikplats Lekaryd (väg 25). Väster om planområdet ligger järnvägen Södra stambanan.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för drivmedelsförsäljning i ett ändamålsenligt läge med närhet till väg 25. Målet är att uppföra en automatstation.

Planen är färdig för genomförande

Nämnden för samhällsplanering har genom beslut 2018-10-02, § 66 antagit detaljplan för del av Lekaryd 9:2 m.fl. (Trafikplats Lekaryd). Beslutet vann laga kraft 2018-10-31.