Detaljplan för del av Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård)

Planområdet ligger i den sydvästra delen av Alvesta tätort och utgörs idag av park- och naturmark. I anslutning till planområdet ligger bostadsområden, ett verksamhetsområde, en förskola samt lokalgator.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett centrumnära läge i Alvesta tätort genom förtätning. Vidare syftar detaljplanen till att anpassa planförhållanden till gällande markanvändning och möjliggöra ändamålsenlig kvartersbildning.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2020-06-03

 

Genomförda steg

Tdigare var ett planförslag utsänt för samråd under tiden 2018-03-12 - 2018-04-03 och granskning 2018-06-25 - 2018-08-06 samt ny granskning under tiden 2019-11-04 - 2019-11-25.

 

Lagakraftvunnen detaljplan

Lagakraftvunnen detaljplan A234