DP Alvesta 14:44 m.fl. (Norra infarten)

Planområdet finns beläget i de norra tätortsdelarna av Alvesta. Detaljplanen omfattar del av vägområdet för den norra infarten till Alvesta som har beteckningen väg 126, samt gatunamnet Allbogatan inom tätorten. Detaljplanen omfattar markområde från Värnamovägen (väg 707) fram till strax norr om Videgatan.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ombyggnation av norra infarten som ska leda till att ett attraktivt och säkert vägområde skapas för alla trafikanter.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.
Detaljplanen handlades med ett utökat förfarande.
Strandskyddat område berörs ej inom planområdet.

Planen är färdig för genomförande

Nämnden för Samhällsplanering antog 2017-01-24, § 1 detaljplan för Alvesta 14;44 m.fl. (Norra infarten). Beslutet vann laga kraft den 2017-02-16.

 

Genomförda steg

Detaljplanen har varit utställd på granskning under tiden 2016-12-09 – 2017-01-09. Synpunkter som inkom under granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande.