Detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 (Moheda förskola)

Planområdet ligger i den östra delen av Moheda tätort utmed Banérsgatan och Tallvägen norr om Mohedaskolan. Området utgörs idag av park- och naturmiljö samt av en återvinningsstation. I anslutning till planområdet ligger, förutom Mohedaskolan, bostäder och ett skogsparti.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartersmark för skoländamål i Moheda i anslutning till Mohedaskolan. Målet är att uppföra en ny förskola. Syftet är även att säkerställa allmän platsmark i form av park- och naturmark för att ersätta och bevara lek-, idrotts- och rekreationsmöjligheter i ett skol- och bostadsnära område.

Detaljplanen har vunnit laga kraft

lk