Detaljplan för Toffelvägen Moheda 4:206 m.fl. i Moheda

Planområdet är beläget söder om Slätthögsvägen och öster om Länsväg 126 i Moheda tätort.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny verksamhetsmark i Moheda tätort.

Planen är färdig för genomförande

 

Nämnden för Samhällsplanering har genom beslut 2018-08-28 § 56 antagit detaljplan för del av Moheda 4:206 m.fl. (Toffelvägen). Beslutet vann laga kraft 2018-09-22.