Detaljplan för Spåningslanda etapp 3 del 3

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett attraktivt läge med god åtkomst till väg 25/27 och närhet till Spånens rekreationsområde.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Planförfarandet sker med ett standardförfarande.

Genomförda steg i processen

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2023-06-14

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2023-05-11 §44

Ett planförslag har varit utställt för granskning under perioden 2022-11-14 - 2022-12-05.

 

 

Lagakraftvunnen detaljplan

Lagakraftvunnen detaljplan A241