DP del av Alvesta 15:1 m.fl. (Rönnedalsvägen)

Översiktskarta

DP del av Alvesta 15:1 m.fl. (Rönnedalsvägen)

Planområdet omfattar delar av fastigheterna Alvesta 15:1 och Rönnedal 2 i västra delen av Alvesta tätort.

Planförslaget berör Rönnedalsvägens sträckning samt gatukorsningarna Värnamovägen-Rönnedalsvägen och Värnamovägen-Odlingsvägen.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra anläggande av en cirkulationsplats samt avgränsa allmän platsmark för lokalgata in till bostadsområden.

Ambitionen är att ytan framför gamla panncentralen ska fungera som en torgyta och utformas för att nyttjas mer frekvent.

Genomförda steg

Detaljplanen antogs 2016-02-02 av Nämnden för samhällsplanering och vann laga kraft 2016-03-01.

Planprocessen