Detaljplan för Moheda 3:9 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus i Moheda tätort.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus i Moheda tätort.

Planförfarandet sker med standardförfarande och bedöms överensstämma med kommunens översiktsplan.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2020-06-03

 

Tidigare steg i processen 

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2019-11-29 - 2019-12-20 och utställt för granskning under tiden 2020-03-19 - 2020-04-09.

 

Lagakraftvunnen detaljplan

Lagakraftvunnen detaljplan M62