Detaljplan för Lekaryd 3:24

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av småhus i ett attraktivt läge och som är anpassade till kulturlandskapets förutsättningar.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder öster om Lekaryds by. 

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.  Planförfarandet sker med standardförfarande.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2020-06-03

 

 

 

Genomförda steg

Samråd (2019-03-11 - 2019-04-01) och granskning (2019-05-31 - 2019-06-24).

Lagakraftvunnen detaljplan

Lagakraftvunnen detaljplan A231