Detaljplan för del av Grimslöv 24:3 (förskola)

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av förskola på del av fastighet Grimslöv 24:3.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap 6 § Plan- och bygglagen.

Bilden visar planområdet markerat i vitt.

 

Genomförda steg

Detaljplan för del av Grimslöv 24:3 (förskola) har vunnit laga kraft 2023-12-19.

 

 

Detaljplanen antogs genom beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 2023-11-16 § 93.

Planförslaget var föremål för granskning under tiden 2023-09-28 - 2023-10-19. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i ett utlåtande, tillhörande antagandehandlingarna. 

Ett planförslag var föremål för samråd under perioden 2023-06-14 - 2023-07-07. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse, tillhörande granskningshandlingarna. 

Samrådsmöte hölls i Grimslövs Föreningslokal 19 juni 2023.