Detaljplan för del av Grimslöv 1:122

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bussterminal för att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken i Grimslöv

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en bussterminal i centrala Grimslöv. 

Planförfarandet sker med standardförfarande.

Pågående steg i processen 

Detaljplanen har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden den 2019-12-10.

Beslutet att anta förslag till detaljplan har överklagats. Mark- och miljödomstolen fastställde kommunens antagandebeslut. Därefter överklagades beslutet till mark- och miljööverdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd. Detaljplanen vann laga kraft 2020-11-24.

 

.

 

Detaljplanen har varit utsänd för samråd under tiden 2019-08-30 - 2019-09-20.

Samrådsmöte hölls onsdagen 4 september kl. 18.30 i Föreningslokalen i Grimslöv.

Detaljplanen var utställd för granskning under perioden 2019-10-25  -  2019-11-15