DP del av Alvesta 15:1 (Rönnedal äldrecenter)

DP del av Alvesta 15:1 (Rönnedal äldrecenter)

Planområdet omfattar del av fastigheten Alvesta 15:1 i västra delen av Alvesta tätort.

Planförslaget berör delvis planlagd mark för bostäder invid Taggvägen och delvis naturmark i form av ung blandskog.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnad av ett äldrecenter, innefattande äldreboende, storkök, kontorslokaler samt aktivitetslokaler.

Genomförda steg

Detaljplanen antogs 2016-05-03 av Kommunfullmäktige och vann laga kraft 2016-06-01.

Laga kraft

Lagakraftvunna handlingar

Lagakraftvunna handlingar (detaljplan)