DP för del av Alvesta 15:1 m.fl. (Lyckegårdsvägen)

Planområdet berör delar av Lyckegårdsvägen och Fabriksgatan i sydvästra delen av Alvesta tätort.

Planförslaget omfattar del av fastigheterna Alvesta 15:1, Alvesta 13:1, Alvesta 15:8, Bulten 3 och Axeln 1. Marken inom och i anslutning till planområdet är till största delen exploaterad som gata eller mark för verksamhet. Den del som utgör naturmark idag är planlagd som kvartersmark i gällande detaljplaner, för industri respektive idrottsändamål.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra anläggande av en ny sträckning av Lyckegårdsvägen samt nya busshållplatser vid Fabriksgatan. Ny avgränsning av allmän platsmark medför möjlighet till anpassning av angränsande kvartersmark.

Genomförda steg

Detaljplanen antogs 2016-06-14 av Nämnden för samhällsplanering och vann laga kraft 2016-07-11.

Laga kraft

 

Planhandlingar

Länk till detaljplan