Detaljplan för del av Alvesta 14:7 (Norrgatan)

Planområdet finns beläget i norra delen av Alvesta centrum

 

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartersmark för förtätning av bostäder i centrala Alvesta.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Planförfarandet sker med standardförfarande. 

Pågående steg i processen

Detaljplanen har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden den 2019-10-21.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut överklagades och överlämnades till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen upphävde Samhällsbyggnadsnämndens beslut. Mark- och miljödomstolens beslut överklagades. Av kommunen, till mark- och miljööverdomstolen som undanröjde Mar- och miljödomstolens dom och återförvisade målet till Mark- och miljödomstolen för prövning. Mark- och miljödomstolen beslutade den 2022-04-28 av avslå överklagandet. Således har detaljplanen vunnit laga kraft 2022-05-21.

 

 

 

Lagakraftvunnen detaljplan

A237