Detaljplan för Bagaren 1 mfl

Planområdet finns beläget i Alvesta centrum

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartersmark för ett parkeringshus i centrala Alvesta. 

Planförfarandet sker med standardförfarande.

planområde

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2020-06-03

 

Genomförda steg

Detaljplanen har varit utsänt för samråd under tiden 2019-02-22 - 2019-03-15 samt utställd för granskning under tiden 2019-12-20 - 2020-01-24.

 

Lagakraftvunnen detaljplan

Lagakraftvunnen detaljplan A230