Detaljplan för del av Alvesta 14:50

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet, samtidigt som hänsyn tas till platsens förutsättningar med angränsande verksamheter och naturmark.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet. Det ska även möjliggöras för idrottsanläggning med mindre omgivningspåverkan så som racketsport eller gym, samtidigt som hänsyn ska tas till platsens förutsättningar med angränsande verksamheter och naturmark.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 

Planförslaget antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-21 §59.  Beslutet vann laga kraft 2020-10-14.

Genomförda steg

Ett planförslag var föremål för samråd under tiden 2021-03-03 - 2021-03-24.

Planförslaget var utställd för granskning under tiden 2021-06-17 - 2021-07-09.

Lagakraftvunnen detaljplan

Lagakraftvunnen detaljplan A236