Aringsås 14:1 m.fl. (Aringsås nord, etapp 1, del 1 och 2)

Planområdet finns beläget i östra delen av Alvesta tätort. Planområdet avgränsas av befintlig villabebyggelse i väst och naturmark i övriga vädersträck.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett naturnära läge i den östra delen av tätorten.

Planen är klar för genomförande

Nämnden för samhällsplanering har genom beslut 2018-04-10 § 15 antagit del av detaljplanen. Beslutet vann laga kraft 2019-01-24.