Ändring av detaljplan Va38 för Vislanda 21:28 (Brända tomten)

Ändring av detaljplan Va38 syftar till att precisera användningen av Vislanda 21:28 (Brända tomten). Föreslagen reglering ändrar inte Brända tomtens markanvändning i detaljplanen utan preciserar och förtydligar områdets möjliga användning. Detaljplanens övriga bestämmelser ändras inte.

Planens syfte

Ändring av detaljplan V38 syftar till att precisera användningen av Vislanda 21:28 (Brända tomten). Föreslagen reglering ändrar inte Brända tomtens markanvändning i detaljplanen utan preciserar och förtydligar områdets möjliga användning.

Ändring av detaljplan vann laga kraft 2021-03-10

planprocessen